Lover for BVK
LOVER FOR BERGEN VETERANVOGN KLUBB
 
§ 1. Klubbens navn er Bergen Veteranvogn Klubb. Forkortet BVK.
 
§ 2. Klubbens formål er:
a) å bidra til å oppspore og bevare motorkjøretøyer av teknisk/historisk interesse.
b) å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer.
c) å arbeide for øket interesse for- og kunnskap om slike kjøretøyer.
d) å arrangere turer, konkurranser og stevner for slike kjøretøyer.
 
§ 3. Medlemskap:
a) Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier
eller er interessert i kjøretøyer som nevnt i § 2. Innmeldelse skjer til styret. Styret kan
ekskludere et medlem hvis medlemskap ikke er ønsket. Det ekskluderte medlem kan
kreve eksklusjonen prøvet av generalforsamlingen eller medlemsmøte.
b) Familiemedlemskap kan inngås, hvor for eksempel ektefelle, samboer eller
hjemmeværende barn har samme adresse. Man betaler da full kontingent for hovedmedlem,
og 25 % for øvrige familiemedlemmer. Alle familiemedlemmer er å regne som fullverdige
medlemmer. Skriv, info og medlemsblad sendes hovedmedlem.
 
§ 4. Medlemskontingenten forfaller til betaling årlig.
Påfølgende års medlemskontingent fastsettes hvert år på Generalforsamlingen med vanlig flertall. For stemmerett på Generalforsamlingen må kontingent for inneværende år være betalt.
 
§ 5. Et enstemmig styre kan utnevne æresmedlemmer.
 
§ 6. Klubbens styre velges av generalforsamlingen. Styret består av formann og fem
styremedlemmer. Formannen velges særskilt hvert år. Styremedlemmene velges for et
tidsrom av to år. For å oppnå forskjøvet funksjonstid for styremedlemmene (kontinuitet),
velges to (2) av medlemmene det ene året, og tre (3) av medlemmene det påfølgende året.
Hvert år velges tre (3) varamedlemmer til styret med funksjonstid på ett år. Nestformann,
kasserer og sekretær velges av og blant styret. Formann, styre- og varamedlemmer kan
frasi seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert. Styret er beslutningsdyktig når minst
tre medlemmer er til stede, men beslutninger i et slikt styremøte må være enstemmig.
Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning i styret. Hvert styremedlem har en stemme,
men ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal og ellers så ofte det finner grunn til det.
Det føres protokoll over styrets forhandlinger.
Styret kan, med bakgrunn i årsmøtevedtak, ansette funksjonærer og fastsette deres vilkår. Styret kan oppnevne komiteer og har for øvrig myndighet til innen rammen av lovene, å beslutte å sette i verk alt som ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen.  
 
§ 7. De løpende forretninger mellom styremøter ivaretas av formannen etter budsjett.
Gjelder det saker av særlig viktighet, og som haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i styremøte, bør de underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelsen treffes. Saken skal i alle tilfelle refereres ved første styremøte.
Klubben forpliktes ved underskriften av formann og ett av styremedlemmene. 
 
§ 8. Styret innkaller og bestemmer stedet for generalforsamlinger og medlemsmøter. Den
ordinære generalforsamling, som innkalles med 14 dagers varsel og avholdes i mars/april behandler:
1. Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått.
2a. Revidert regnskap for foregående regnskapsår, 1. januar til 31. desember.
2b. Gjennomgang av budsjett for inneværende år, 1. januar til 31. desember.
3. Andre saker som ønskes behandlet, som er nevnt i innkallelsen og som styret
innen utgangen av desember måned har fått skriftlig varsel om å fremme.
4. Valg på: a) formann, b) styremedlemmer, c) varamedlemmer, d) valgkomite.
Valgkomiteen består av 3 personer som sitter 3 år hver. 1 ny person velges hvert år samtidig som den lengst sittende går ut.
5. Ansettelse eller valg av revisor og eventuelt fastsettelse av hans godtgjørelse.
 
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret
finner grunn til det eller når ¼ av medlemmene forlanger det. Varselfristen løper fra og
med den dag innkallelse er sendt ut. Det kan ikke behandles
andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen. Generalforsamlingsprotokollen
underskrives av formannen som leder møtet og 2 medlemmer utenom styret som velges
av generalforsamlingen før behandlingens begynnelse.
 
§ 9. Forslag til forandring av denne loven må være styret i hende innen 31. desember hvis det
skal bli behandlet på første generalforsamling. For at lovforandring skal finne sted, må
forslaget vedtas med 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte.
Styret kan dog alltid fremme forslag om lovforandring på en ordinær- eller ekstraordinær
generalforsamling. Forslaget må i tilfelle være kunngjort for medlemmene minst en
måned før møtet holdes.
 
§10. Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om lovforandring
i § 9. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning avgjør med vanlig flertall hvorledes
klubbens eiendeler skal anvendes.
 
 
 
-----------------------------------------------------
Vedtatt på Generalforsamling 05/03 - 2013